Zahlavi

Zvolte jazyk

Program pro obsluhu tlačítek na jednotce EPS-103 (a ovládání motorů)

Je prima umět napsat na displeji jakýkoliv nápis. EPS-103 nám může hlásit, co náš program dělá. Další periferií, kterou je potřeba zvládnout, je klávesnice. EPS-103 má celkem 16 spínačů. Především dvě velká tlačítka Up a Down. Pod otevíracími dvířky najdeme tlačítka 0 až 9 a tlačítko E. A třípolohový přepínač MODE, který ve skutečnosti funguje jako tři samostatné spínače, z nichž jeden je vždy trvale sepnutý.

16 spínačů je zapojeno do matice 4 x 4 vodičů. Vstup do matice je zapojen na port A obvodu 8255A, tedy na adrese 5800h. Aktivní je jen spodní polovina portu. Horní čtyři bity jsou podle schématu nepoužity. Zde by byla možnost rozšířit klávesnici o další uživatelská tlačítka. Výstup z matice je směrován na port B obvodu 8255A, tedy na adresu 5801h. Opět jsou aktivní jen spodní čtyři bity. Na horní polovině portu jsou podle schématu připojeny interní propojky W1, W2 a W3 s označením Test.

Obsluha maticové klávesnice je celkem jednoduchá. Na vstup se zapíše binární číslo 1110 (1101, 1011, 0111) a potom se přečte výstup z matice. Podle jeho binární hodnoty (1111, 1110, 1101, 1011, 0111) poznáme, který spínač byl aktivovaný. Hodnota 1111 znamená, že žádné tlačítko není sepnuté. V následující tabulce jsou hodnoty jednotlivých spínačů. Hvězdička nahrazuje bity, které na funkci klávesnice nemají vliv. Program si je obvykle přepíše na samé jedničky.

Write
Address 5800h
Read
Address 5801h 
Button
EPS-103 
 MyCode
   bin   hex   bin   hex     4600h   4601h 
 Group 0    1111 1110   0FE   **** 1110  0*E  1     01h
 **** 1101  0*D  2/E    02h
 **** 1011  0*B  3/U    03h
 **** 0111  0*7  4/W    04h
 Group 1   1111 1101   0FD   **** 1110  0*E  5    05h
 **** 1101  0*D  6    06h
 **** 1011  0*B  7    07h
 **** 0111  0*7  8/D    08h
 Group 2   1111 1011   0FB   **** 1110  0*E  9    09h
 **** 1101  0*D  0    0Ah
 **** 1011  0*B  E    0Bh
 **** 0111  0*7  Not used  -  -
 Group 3   1111 0111   0F7   **** 1110  0*E  PRG  10h  
 **** 1101  0*D  TCH  20h  
 **** 1011  0*B  RUN + Up  30h  0Ch
 **** 0111  0*7  RUN + Down  30h  0Dh

 

Spínač RUN je zapojený trochu jinak, než ostatní spínače. Je v sérii s tlačítky Up a Down. To znamená, že použití spínače PRG nebo TCH vyřadí tlačítka Up a Down z činnosti. Proto je potřeba nejprve v první smyčce provést identifikaci těchto tří tlačítek a s nimi tlačítka Up a Down. Teprve následně ve druhé smyčce skenujeme zbývající tlačítka. Po identifikaci stisknuté klávesy už můžeme spustit nějakou činnost. Třeba vypsat na displeji, která klávesa je stisknutá. 

Tento program bude ke své činnosti potřebovat paměť RAM. Využijeme prostor přidělený zásobníku. Zásobník začíná na adrese 4700h a naplňuje se směrem k nižším hodnotám. Proto jsem vybral adresy 4600h až 4603h. Jsou dost blízko zásobníku, takže původní firmware je určitě k ničemu jinému nepoužívá. Zároveň jsou dost daleko od začátku zásobníku, aby je náš program při používání zásobníku nepřepsal jinými údaji.

Na adresu 4600h zapíšeme kód stisknuté klávesy z trojice PRG, TCH, RUN. Pokud je stisknutá některá ze zbývajících kláves, zapíšeme její kód na adresu 4601h. Vypisovat název stisknutého tlačítka na displeji má smysl pouze tehdy, když došlo k jeho změně. Proto jsou použity ještě kontrolní adresy 4602h a 4603h. Do nich okopírujeme hodnoty hlavních adres 4600h a 4601h. Porovnáním originálů a kopií poznáme, jestli se změnil stav klávesnice.

Skenování klávesnice může být součástí hlavního programu. Obvykle se ale opakované akce řeší pomocí nějakého přerušení. V jednotce EPS-103 je generované HW přerušení RST7.5 od generátoru impulzů NE555. Perioda pulzů a tedy opakování přerušení je 4 ms. To by bylo možné využít k obsluze klávesnice. Jen musíme mít jistotu, že náš obslužný program skončí dříve, než se znovu spustí přerušení. Například smazání LCD displeje trvá podle dokumentace 15 ms. To znamená, že obsluhu displeje během přerušení nestihneme.

Ze studijních důvodů přerušení RST7.5 použijeme, ale jen ke skenování klávesnice. Výsledek skenování zapíšeme do RAM na adresy 4600h a 4601h. V hlavním programu bude smyčka, která přečte tyto adresy a podle obsahu provede zpracování včetně psaní na displej.

Úvod programu je stejný jako u programu Hello world. Nejprve nastavíme adresu zásobníku v RAM na hodnotu 4700h a potom inicializujeme obvod 8255A. Pak musíme správně nastavit přerušení. Je potřeba povolit RST7.5 zapsáním 0 do bitu 2 registru s maskou přerušení. To provede instrukce SIM. Pak už můžeme přerušení spustit instrukcí EI. Nekonečná smyčka bude opakovaně číst adresy 4600h a 4601h a porovnávat je s kopiemi na adresách 4602h a 4603h. V případě jejich rozdílu nejprve aktualizujeme kopie. Potom smažeme celý displej a vypíšeme na něj nastavení přepínače MODE a za ním název stisknutého tlačítka. Program neřeší možnost současného stisknutí více tlačítek.

Aby měl program přece jen nějakou konkrétní funkci, můžeme při stisku tlačítek 2/E, 3/U, 4W a 8/D aktivovat motory v příslušném směru. Po uvolnění tlačítka motor zastavíme. Pokud někdo upraví program tak, aby hledal víc současně stisknutých tlačítek, musí si řádně rozmyslet, jak na ně reagovat. Například spustit současně motor pro azimut i elevaci je v pořádku. Aktivovat otáčení jednoho motoru současně na obě strany ale nedává smysl. Změnit směr otáčení během chodu motoru by pravděpodobně motor poškodilo.

Rozhraní motorů je připojeno na port C obvodu 8255A, tedy na adrese 5802h. Motory se ovládají zápisem řídícího bajtu na tento port. Význam jednotlivých bitů je následující:

Bity adresy 5802h Funkce
 0   Směr elevace: 0 = Up; 1 = Down
 1   Motor elevace: 0 = Off; 1 = On
 2   High Speed: 0 = Off; 1 = On
 3   Směr azimutu: 0 = West; 1 = East
 4   Motor azimutu: 0 = Off; 1 = On
 5   Nepoužito
 6   Nepoužito
 7   Nepoužito

 Odpovídající program by mohl vypadat takto: 

; Program Keyboard EPS-103
          jmp Start
.ORG 003Ch
          jmp IntRST75
.ORG 0040h
.dseg
nokey  .text "and no other key is pressed"
key1   .text "and Key 1 is pressed"
key2   .text "and Key 2/E is pressed"
key3   .text "and Key 3/U is pressed"
key4   .text "and Key 4/W is pressed"
key5   .text "and Key 5 is pressed"
key6   .text "and Key 6 is pressed"
key7   .text "and Key 7 is pressed"
key8   .text "and Key 8/D is pressed"
key9   .text "and Key 9 is pressed"
keyA   .text "and Key 0 is pressed"
keyE   .text "and Key E is pressed"
keyup  .text "and Key Up is pressed"
keydn  .text "and Key Down is pressed"
keyprg .text "MODE PRG "
keytch .text "MODE TCH "
keyrun .text "MODE RUN "

.cseg

Start:    lxi  sp, 4700h   ; Set Stack Address


          mvi  a, 82h      ; CW
          sta  5803h       ; 8255A Write Control Word
          xra  a           ; 0 -> a
          sta  5802h       ; 0 -> port C: stop motors
          mvi  a, 0Ch      ; LCD Command: Display on, cursor off
          call sub_1B70    ; Command -> LCD

          mvi  a, 00h
          sta  4600h       ; Initialization RAM
          sta  4601h       ; Initialization RAM
          sta  4602h       ; Initialization RAM
          sta  4603h       ; Initialization RAM
          mvi  a, 0Bh      ; Mask interrupt, 0000 1011, 0 -> bit2
          sim              ; Set mask
          ei               ; Enable Interrupt


TestKey:  lxi  h, 4600h    ; Source RAM
          mov  a, m        ; value -> a
          lxi  h, 4602h
          cmp  m           ; Compare the value with the copy
          jnz  TestCont    ; if value 4600h <> value 4602h, jump
          lxi  h, 4601h    ; Source RAM
          mov  a, m        ; Compare the value with the copy
          lxi  h, 4603h
          cmp  m           ; Compare the value with the copy
          jz   TestKey     ; if value 4601h = value 4603h, nothing changed, test again


TestCont: lxi  h, 4600h    ; Source RAM
          mov  a, m        ; value -> a
          sta  4602h       ; copy

          lxi  h, 4601h    ; Source RAM
          mov  a, m        ; value -> a
          sta  4603h       ; copy


          mvi  a, 01h      ; LCD Command: Clear Display
          call sub_1B70    ; Command -> LCD


          lxi  h, 4600h    ; Mode switch MyCode
          mov  a, m        ; Switch status
          cpi  10h         ; Is the PRG key?
          jnz  Test20      ; If not, jump
          lxi  h, keyprg   ; Address of text
          mvi  b, 09h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD
          jmp  Test01

Test20:   lxi  h, 4600h    ; Mode switch MyCode
          mov  a, m        ; Switch status
          cpi  20h         ; Is the TCH key?
          jnz  Test30      ; If not, jump
          lxi  h, keytch   ; Address of text
          mvi  b, 09h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD
          jmp  Test01


Test30:   lxi  h, keyrun   ; Address of text
          mvi  b, 09h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD


Test01:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  01h         ; Is the 1 key?
          jnz  Test02      ; If not, jump
          lxi  h, key1     ; Address of text
          mvi  b, 14h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD
          jmp TestKey      ; Neverending loop


Test02:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  02h         ; Is the 2/E key?
          jnz  Test03      ; If not, jump
          lxi  h, key2     ; Address of text
          mvi  b, 16h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD

          mvi  a, 18h      ; 0001 1000 East = On
          sta 5802h
          jmp TestKey      ; Neverending loop


Test03:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  03h         ; Is the 3/U key?
          jnz  Test04      ; If not, jump
          lxi  h, key3     ; Address of text
          mvi  b, 16h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD

          mvi  a, 02h      ; 0000 0010 Up = On
          sta 5802h
          jmp TestKey      ; Neverending loop

Test04:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  04h         ; Is the 4/W key?
          jnz  Test05      ; If not, jump
          lxi  h, key4     ; Address of text
          mvi  b, 16h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD

          mvi  a, 10h      ; 0001 0000 West = On
          sta  5802h
          jmp  TestKey     ; Neverending loop


Test05:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  05h         ; Is the 5 key?
          jnz  Test06      ; If not, jump
          lxi  h, key5     ; Address of text
          mvi  b, 14h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD
          jmp TestKey      ; Neverending loop

Test06:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  06h         ; Is the 6 key?
          jnz  Test07      ; If not, jump
          lxi  h, key6     ; Address of text
          mvi  b, 14h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD
          jmp  TestKey     ; Neverending loop

Test07:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  07h         ; Is the 7 key?
          jnz  Test08      ; If not, jump
          lxi  h, key7     ; Address of text
          mvi  b, 14h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD
          jmp  TestKey     ; Neverending loop

Test08:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  08h         ; Is the 8/D key?
          jnz  Test09      ; If not, jump
          lxi  h, key8     ; Address of text
          mvi  b, 16h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD

          mvi  a, 03h      ; 0000 0011 Down = On
          sta  5802h
          jmp  TestKey     ; Neverending loop

Test09:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  09h         ; Is the 9 key?
          jnz  Test0A      ; If not, jump
          lxi  h, key9     ; Address of text
          mvi  b, 14h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD
          jmp  TestKey     ; Neverending loop

Test0A:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  0Ah         ; Is the 0 key?
          jnz  Test0B      ; If not, jump
          lxi  h, keyA     ; Address of text
          mvi  b, 14h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD
          jmp  TestKey     ; Neverending loop

Test0B:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  0Bh         ; Is the E key?
          jnz  Test0C      ; If not, jump
          lxi  h, keyE     ; Address of text
          mvi  b, 14h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD
          jmp  TestKey     ; Neverending loop

Test0C:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  0Ch         ; Is the Up key?
          jnz  Test0D      ; If not, jump
          lxi  h, keyup    ; Address of text
          mvi  b, 15h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD
          jmp  TestKey     ; Neverending loop

Test0D:   lxi  h, 4601h
          mov  a, m        ; Key MyCode
          cpi  0Dh         ; Is the Down key?
          jnz  TestNoK     ; If not, jump
          lxi  h, keydn    ; Address of text
          mvi  b, 17h      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD
          jmp  TestKey     ; Neverending loop

TestNoK:  lxi  h, nokey    ; Address of text
          mvi  b, 1Bh      ; Number of characters
          call WrStr       ; Text -> LCD

          mvi  a, 00h
          sta  5802h       ; 0 -> PortC: stop motors
          jmp  TestKey     ; Neverending loop


          hlt              ; For sure


; Write 1 byte command
sub_1B70: call sub_1B7E    ; Wait for LCD ready
          sta  4802h       ; Write command byte
          ret


; Write 1 byte data
sub_1B77: call sub_1B7E    ; Wait for LCD ready
          sta  4803h       ; Write data byte
          ret


; Wait for LCD ready
sub_1B7E: push psw
loc_1B7F: lda  4800h       ; Read LCD status
          ani  80h         ; Test bit 7: 0 = ready
          jnz  loc_1B7F    ; if not, repeat
          pop  psw
          ret

; Write string on LCD
WrStr:    mov  a, m
          call sub_1B77    ; Character -> LCD
          inx  h           ; Address of next characters
          dcr  b           ; Decrement counter
          jnz  WrStr
          ret


; Interrupt handling RST7.5
IntRST75: push psw         ; Save the contents of the registers to the stack
          push b
          push d
          push h


          mvi  a, 0F7h
          sta  5800h       ; Scan Group 3
          lda  5801h
          ori  0F0h
          cpi  0FEh        ; Is the PRG key?
          jnz  TCH_20      ; If not, jump
          mvi  a, 10h      ; The key is PRG, MyCode = 10h
          sta  4600h
          jmp  ScanGr0     ; Go scan group 0


TCH_20:   cpi  0FDh        ; Is the TCH key?
          jnz  RUN_30      ; If not, jump
          mvi  a, 20h      ; The key is TCH, MyCode = 20h
          sta  4600h
          jmp  ScanGr0     ; Go scan group 0


RUN_30:   cpi  0FBh        ; Are the RUN + Up keys?
          jnz  RUN_31      ; If not, jump
          mvi  a, 30h      ; The key is RUN, MyCode = 30h
          sta  4600h
          mvi  a, 0Ch      ; and the key is Up, MyCode = 0Ch
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning


RUN_31:   cpi  0F7h        ; Are the RUN + Down keys?
          jnz  RUN_32      ; If not, jump
          mvi  a, 30h      ; The key is RUN, MyCode = 30h
          sta  4600h
          mvi  a, 0Dh      ; and the key is Up, MyCode = 0Dh
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning


RUN_32:   mvi  a, 30h      ; The key must be RUN
          sta  4600h


ScanGr0:  mvi  a, 0FEh     ; Mask Group 0
          sta  5800h       ; Write mask
          lda  5801h       ; Scan Group 0
          ori  0F0h

          cpi  0FEh        ; Is the 1 key?
          jnz  Gr0_2       ; If not, jump
          mvi  a, 01h      ; The key is 1, MyCode = 01h
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning


Gr0_2:    cpi  0FDh        ; Is the 2/E key?
          jnz  Gr0_3       ; If not, jump
          mvi  a, 02h      ; The key is 2/E, MyCode = 02h
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning


Gr0_3:    cpi  0FBh        ; Is the 3/U key?
          jnz  Gr0_4       ; If not, jump
          mvi  a, 03h      ; The key is 3/U, MyCode = 03h
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning


Gr0_4:    cpi  0F7h        ; Is the 4/W key?
          jnz  Gr1_1       ; If not, jump
          mvi  a, 04h      ; The key is 4/W, MyCode = 04h
          sta  4601h
          jmp EndISR       ; Finish scanning

Gr1_1:    mvi  a, 0FDh     ; Mask Group 1
          sta  5800h       ; Write mask
          lda  5801h       ; Scan Group 1
          ori  0F0h


          cpi  0FEh        ; Is the 5 key?
          jnz  Gr1_2       ; If not, jump
          mvi  a, 05h      ; The key is 5, MyCode = 05h
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning

Gr1_2:    cpi  0FDh        ; Is the 6 key?
          jnz  Gr1_3       ; If not, jump
          mvi  a, 06h      ; The key is 6, MyCode = 06h
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning


Gr1_3:    cpi  0FBh        ; Is the 7 key?
          jnz  Gr1_4       ; If not, jump
          mvi  a, 07h      ; The key is 7, MyCode = 07h
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning


Gr1_4:    cpi  0F7h        ; Is the 8/D key?
          jnz  Gr2_1       ; If not, jump
          mvi  a, 08h      ; The key is 8/D, MyCode = 08h
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning

Gr2_1:    mvi  a, 0FBh     ; Mask Group 2
          sta  5800h       ; Write mask
          lda  5801h       ; Scan Group 2
          ori  0F0h

          cpi  0FEh        ; Is the 9 key?
          jnz  Gr2_2       ; If not, jump
          mvi  a, 09h      ; The key is 9, MyCode = 09h
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning

Gr2_2:    cpi  0FDh        ; Is the 0 key?
          jnz  Gr2_3       ; If not, jump
          mvi  a, 0Ah      ; The key is 0, MyCode = 0Ah
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning


Gr2_3:    cpi  0FBh        ; Is the E key?
          jnz  NoKeyIs     ; If not, jump
          mvi  a, 0Bh      ; The key is E, MyCode = 0Bh
          sta  4601h
          jmp  EndISR      ; Finish scanning

NoKeyIs:  mvi  a, 00h      ; no key is pressed, MyCode = 00h
          sta  4601h

; Finish scanning
EndISR:   pop  h           ; Restore the contents of the registers from the stack
          pop  d
          pop  b
          pop  psw
          ei               ; Enable Interrupt
          ret

.END

 

Výsledný binární soubor nahrajeme programátorem do vymazané paměti EPROM a můžeme testovat. Věřím, že informace uvedené v tomto programu pomohou všem, kdo by chtěli zkoumat původní firmware EPS-103. Zdrojový text uvedeného programu si můžete stáhnout v souboru KeyboardEPS103.asm.

Žádné komentáře

Zanechat komentář

Odpověď na Some User